SZANOWNI PAŃSTWO

Burmistrz Szklarskiej Poręby zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta na rok 2023”. Konsultacje te zarządził zarządzeniem nr 0050.858.2022 z dnia 28 października 2022 r.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 28 października 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r. w formie przyjmowania propozycji i uwag przekazywanych za pośrednictwem formularza uwag, który będzie do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 oraz w formie formularza elektronicznego dostępnego w miejskim serwisie internetowym oraz w BIP.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swoich propozycji i uwag przede wszystkim do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.). To głównie o naszą współpracę i wspólne działanie chodzi.

Projekt programu zakłada przeznaczenie na realizację w 2023 r. zadań publicznych środków w wysokości 120 000,00 zł.

Przedłożony projekt, po uwzględnieniu ewentualnych uwag zostanie przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie.

Formularz uwag w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj

Przy okazji powyższej informacji przypominamy, że na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały nr XV/152/19 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2019 r. może być powołana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. Burmistrz Szklarskiej Poręby może ją powołać na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie gminy.

Zainteresowane organizacje, prosimy o złożenie takiego wniosku do Burmistrza Szklarskiej Poręby.