TYP

OPIS KARTY

A

Wnioski o wydanie decyzji. Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych. Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

B

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

D

Polityki, strategie, plany lub programy

E

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizy porealizacyjne. Przeglądy ekologiczne. Raporty o bezpieczeństwie. Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów.

F

Prognozy oddziaływania na środowisko. Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium. Opracowania ekofizjograficzne. Rejestry substancji niebezpiecznych. Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska. Rejestry poważnych awarii.

G

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

H

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

I

Inne dokumenty

Wyszukiwanie kart informacyjnych