Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza, właściwego ze względu na miejsc położenia obiektu (art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych – Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.).

Każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich ma obowiązek zgłosić w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie obiekt do ewidencji zgodnie z art.39 ust.3 ustawy o usługach turystycznych.

Obiekt zgłaszany do ewidencji musi spełniać wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich (zawarte w rozporządzeniu Ministra gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169).

Usługi hotelarskie mogą być świadczone, jeżeli obiekt spełnia minimalne wymagania co do wyposażenia, które określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 22 poz. 169 ze zm.).

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

- w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

 

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.