Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza, właściwego ze względu na miejsc położenia obiektu (art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych – Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.).

Każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich ma obowiązek zgłosić w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie obiekt do ewidencji zgodnie z art.39 ust.3 ustawy o usługach turystycznych.

Obiekt zgłaszany do ewidencji musi spełniać wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich (zawarte w rozporządzeniu Ministra gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169).

Usługi hotelarskie mogą być świadczone, jeżeli obiekt spełnia minimalne wymagania co do wyposażenia, które określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 22 poz. 169 ze zm.).